Immortels au milieu des flammes

Shui Hua

35 mm — 147 mn — 1965

Titre original Lie huozhong yongsheng Scénario Zhou Hao, d’après le roman de Luo Guangbin et Yuang Yiyan. Images Zhu Jinming. Musique Zhu Jianer. Décors Qin Wei. Montage Yan Shanghua, Zhu Xiaoqin. Production Beijing Film Studio Interprétation

Zhao Dan (Xu Yunfeng), Yu Lan (Jiang Xueqin), Li Jian (mère de Xu), Zhang Ping (Li Jingyuan), Cai Anan, Lin Ying, Pang Xueqin, Ou Peng, Zhao Sping, Wang Yinshen, Fang Shu, Cai Songling, Shang Kun, Jie Qiming, Yang Qitian, Han Yan, Li Daqian, Su Manyi, Chen Ren, Li Renlin, Fausto Cabrera

Tiré du roman « Le rocher rouge », ce film retrace les derniers jours d’un camp de prisonniers politiques avant la délivrance. Zhao Dan s’inspira de sa propre expérience de prisonnier politique dans le Xingjiang, pour incarner le rôle de Xu Yunfeng, le héros du film.