Corbeaux et moineaux

Zheng Junli

35 mm /N. et B. — 115 mn — 1949

Titre original Wuya yu maque Scénario Chen Baichen. Images Mias Zhenhua, Hu Zhenhua. Musique Wang Yunjie. Décors Ding Chen (prod. désign.), Niu Baorong, Xu Xing. Montage Wu Tingfang. Production Kunlun Film Compagny Interprétation

Zhao Dan (Xiao Laoban), Wu Yin (sa femme), Wei Heling (Kong Youwen), Sun Daolin (Hua Jiczhi), Ouyang Yunzhu, Li Tianji, Huang Zongying, Wang Bei, Xu Weijie. Qiu Huan, Ge Meiqiang, Wang Lulu, Zhang Lide, Fu Botang, Qi Mengshi, Tian Guangcai, Li Baoluo, He Jianfei, Zhang Qian, Miao Zhusan, Xu lan. Cheng Mo, Guan Peng, Zhang Zhizhi, Wang Lan, Shi Ling

Dans ce film salué comme le meilleur de la période 45-49, on retrouve tous les grands acteurs chinois de l’époque. A travers les mésaventures cocasses du propriétaire d’une maison et de ses occupants, c’est la vision de l’incroyable pagaille de la société chinoise au crépuscule du régime du Kuomintang.